Najemni pogoji

1. Pogoji najema

Avtodom lahko najame oseba starejša od 23 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem najmanj 3 leta. Veljavnost vozniškega dovoljenja mora trajati najmanj do konca najema. Za najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Ob prevzemu vozila mora najemnik imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje s seboj.

Za potovanja izven članic Evropske unije mora najemnik imeti dovoljenje za vožnjo tujega vozila.

Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. Z vozilom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi. Vozila ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi.

Najemnik se zaveže, da bo ravnal z vozilom kot dober gospodar.

Morebitne kakršnekoli kazni gredo v breme najemnika.

V vozilu ni dovoljeno imeti domačih živali. V vozilu ni dovoljeno kaditi.

Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.

Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se konča s podpisom primopredajnega zapisnika obeh pogodbenikov, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene varščine.

V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp in turistične takse ter priprava avtodoma v znesku 70,00 EUR.

2. Plačila doplačila in penali

Ob prevzemu mora biti plačan celoten predvideni najem (v visoki sezoni 10 dni pred pričetkom najema) ter položena celotna varščina.

Plačilo se lahko izvrši v gotovini ali na naš transakcijski račun, odprt pri Nova KBM d.d., št. računa: SI56 0400 1004 8272 912.

V ceno je vračunan DDV, neomejeno število prevoženih kilometrov, obvezno in kasko zavarovanje, avto asistenca, osnovna oprema.

V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp in turistične takse ter priprava avtodoma v znesku 70,00 EUR.

PENALE:

 • Za vsako zamujeno uro 15 EUR.
 • V primeru kajenja v avtodomu 150 EUR.
 • Polna WC posoda 50 EUR.
 • Polna posoda z odpadno vodo 30 EUR.
 • Neočiščen avtodom. Zunanje čiščenje in notranje čiščenje, vsako po 50 EUR. Zaračuna se v primeru, da je potrebno temeljito čiščenje avtodoma.

3. Prevzem in vračilo vozila

Prevzem vozila je med 14.00 in 18.00 uro oz. po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo in podpišeta zapisnik o stanju vozila. Vsaka stranka dobi en izvod in je podlaga za ugotavljanje morebitne škode ob vračilu avtodoma. Vračilo vozila je med 9.00 in 11.00 uro oz. po dogovoru. Če najemnik zamudi se računa dodatni dan.

Pri prevzemu ima avtodom polno posodo goriva, dovolj vseh tekočin v motorju ter dovolj gospodinjskega plina. Ima pa prazen tank za pitno vodo, ter prazno WC posodo in posodo odpadne vode.

Pri prevzemu se najemnika ustno opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi avtodoma.

Po podpisu primopredajnega zapisnika najemnik dobi ključe in dokumente vozila.

Najemnik vrne avtodom:

 • očiščen,
 • s prazno posodo pitne vode,
 • s prazno posodo odpadne vode,
 • s prazno WC posodo,
 • s polno posodo goriva,
 • z dovolj vseh tekočin v motorju.

Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled vozila in ugotovita skladnost stanja vozila z zapisnikom ob prevzemu.

Pri ugotovitvi poškodb ali neizpolnjenih obveznostih iz »NAJEMNIH POGOJEV« se le te obračunajo po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali iz cenika »NAJEMNIH POGOJEV«. Poračuna se iz varščine.

V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi avtodoma podpišeta obe stranki,vrnejo se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen.

V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na pristojnem sodišču v Celju.

4. Zavarovanje vozila

Avtodom je obvezno in kasko zavarovan pri Zavarovalnici Triglav in ima sklenjeno avtomobilsko asistenco v Sloveniji in v tujini pri AMZS oz. Zavarovalnici Triglav.

V primeru nezgode, ki se krije iz naše police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa.

5. Odgovornost najemnika

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom zakleniti. Ključe in dokumente vozila varno hrani pri sebi.

Najemnik odgovarja neomejeno:

 • za poškodbe na vozilu, ki niso nastale ob prometni nesreči,
 • za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil…

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo.

V primeru okvare vozila ali opreme na vozilu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z najemojemalcem.

V primeru okvare avtodoma najemnik nemudoma obvesti najemodajalca (00386 41 630 343), da skupaj odločita o nadaljnjih aktivnostih (asistenca, popravilo, servis, plačilo…). Če okvara ni nastala po krivdi najemnika in jo je najemnik po dogovoru z najemodajalcem odpravil na ustreznem servisu, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozila z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik ima pravico do vseh ugodnosti in plačila stroškov, ki jih nudi avtomobilska asistenca, sklenjena pri AMZS oz. Zavarovalnici Triglav.

V kolikor se pri predhodnem najemu vozilo okvari ali poškoduje do take mere, da do aktualnega najema vozila ni mogoče pripraviti za najem, se najemodajalec prav tako ne obvezuje rezerviranega vozila nadomestiti z nadomestnim. Vsak tak primer se individualno rešuje skladno z možnostmi najemodajalca (vračilo plačanega avansa, izvedba najema v drugem terminu,…).

V primeru prometne nesreče mora najemnik:

 • izpolniti obrazec »Evropsko poročilo o nesreči«,
 • napisati izjavo o nealkoholiziranosti,
 • v tujini pa tudi prijaviti nezgodo policiji.

V primeru, da po krivdi najemnika zavarovalnica zavrne plačilo škode, jo je dolžan najemnik v celoti poravnati. V primeru, da zavarovalnica krije škodo, pa jo je dolžan najemnik poravnati v višini 1 % odbitne franšize, ki se mu odbije od varščine.

V kolikor se v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila in izostanka dohodka v breme najemojemalca.

V primeru poškodovanja vozila od neznane osebe je najemnik dolžan dogodek prijaviti policiji in pridobiti njen zapisnik.

6. Varščina

Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino 700,00 €, ki se uporabi za plačilo:

 • 1% odbitne franšize v primeru nesreče ali kraje vozila,
 • izgube bonusa pri zavarovanju,
 • manjkajočo ali poškodovano opremo,
 • razlogov, ki nastanejo iz nespoštovanja »NAJEMNIH POGOJEV«, pravil, zakonov in drugih predpisov.

7. Rezervacija

Rezervacija znaša 40% zneska najema – avans.

Stroški odpovedi rezervacije, ki se plačajo iz avansa so:

 • odpoved nad 20 dni pred odhodom izguba avansa
 • odpoved od 20 do 10 dni pred odhodom 70 % celotne vrednosti najema
 • odpoved od 10 do 1 dan pred odhodom 90% celotne vrednosti najema